СПИСЪК на арбитрите в Търговския арбитражен съд
при Националната юридическа фондация

 

име, бащино име и фамилия

Год. на раждане

длъжност, научна степен, научно звание

1.      

Ана Георгиева Миленкова*

1951

Адвокат, синдик

2.      

Ангел Георгиев Ангелов

1967

Юрист

3.      

Анюта Руменова Асенова – Кирова

1974

Юрист

4.      

Вероника Ласкова Йорданова

1973

Юрист

5.      

Гергана Белчева Каравелова

1976

Адвокат

6.      

Георги Иванов Митов

1963

Доктор на юридическите науки, професор в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

7.      

Даниела Георгиева Руменчева*

1965

Адвокат, медиатор

8.      

Дарина Пеева Зиновиева

1963

Доктор по право, професор в ПУ “Паисий Хилендарски”

9.  

Драгия Желязков Драгиев

1952

Адвокат

10.  

Златимир Стоянов Орсов*

1962

Председател на ТАС при НЮФ, доктор по право, доцент в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

11.  

Ивайло Асенов Цонков

1962

Доктор по право, гл.ас. в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

12.  

Ивайло Димитров Данов

1967

Адвокат, медиатор

13.  

Искра Иванова Ангелова*

1962

Адвокат

14.  

Калин Костадинов Славов

1976

Асистент в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски”

15.  

Костя Викторов Караиванов

1962

Адвокат

16.  

Мариана Симеонова Христова

1949

Адвокат

17.  

Марио Христов Бобатинов

1948

Доктор по право, професор в НБУ

18.  

Надя Левтерова Христова

1963

Адвокат

19.  

Невин Фети Осман

1977

Хоноруван преподавател в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

20.  

Николай Стоянов Цанов

1966

Адвокат

21.  

Павел Атанасов Сарафов

1962

Доктор по право, професор в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

22.  

Петър Генов Даскалов

1973

Адвокат

23.  

Пламен Веселинов Киров

1961

Доктор по право, професор в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

24.  

Росен Андреев Карадимов*

1963

Доктор по право, доцент в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

25.  

Румен Димитров Симеонов

1961

Адвокат

26.  

Сашо Георгиев Пенов*

1960

Доктор по право, професор в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

27.  

Силва Петкова Дюкенджиева

1967

Юрист

28.  

Стефан Цветков Павлов*

1948

Доктор по право, адвокат

29.  

Тенчо Колев Дундов

1953

Доктор по право, професор в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

30.  

Цветан Георгиев Сивков

1960

Доктор на юридическите науки, професор в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски” и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

31.  

Чавдар Георгиев Георгиев

1961

Юрист

32.  

Юрий Страшимиров Кучев*

1961

Доктор по право, доцент в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски”

33.  

Янита Георгиева Тончева

1968

Адвокат

Секретар на ТАС при НЮФ – Снежина Попова, тел.:476-47-97, факс: 479-87-48

Адрес на Секретариата: София, ул. “Перник” № 97-99, ап.2.

Забележка: Арбитрите, зад чиито имена има знак “*” са регистрирани по ЗДДС като лица, упражняващи свободна професия и страната, която ги избере в решаващия орган дължи и допълнителна арбитражна такса равна на дължимия ДДС върху възнаграждението им, а за председателя на решаващия орган допълнителната арбитражна такса се дължи от ищеца.